Özet Gönderim Kuralları

Özet Hazırlama ve Gönderim Kuralları

Tüm bildirilerinizi doruk.kaynarca@neu.edu.tr adresine gönderiniz. Sadece bu adrese gönderilen bildiriler değerlendirmeye alınacaktır.

   1. Özetler Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki ayrı sayfada hazırlanacaktır.
   2. Özetler; özgün araştırma makaleleri için amaç, yöntem, bulgular ve sonuç bölümlerini içermelidir. Derleme çalışmaları için bu bölümlere gerek yoktur. Derleme ve orijinal çalışma özetlerine dair örnekler aşağıda verilmiştir.
   3. Bildiri özetleri 250-500 kelime arasında olacak şekilde (başlık, yazar adları ve anahtar kelimeler hariç), Microsoft Word programında, 12 punto, Times New Roman ve tek satır aralığı kullanılarak hazırlanmalıdır.
   4. Birinci satıra bildirinin başlığı, ikinci satıra ise yazarların ad ve soyadları unvanları olmadan yazılmalıdır. Bildiriyi sunacak olan kişinin adının altı çizilmeli ve adreslerin altına sorumlu yazarın e-posta adresi yazılmalıdır.
   5. Başlıkta kelimelerin sadece ilk harfleri büyük olacak şekilde yazılmalıdır. 14 punto, Times New Roman ve ortalanmış şekilde olmalıdır. Yazar adı, soyadı ve kurumları açık şekilde yazılmalıdır.
   6. Anahtar kelimeler özetin sonunda en çok 5 adet olacak şekilde italik olarak yazılmalıdır.
   7. Bildiri özetleri Bilim Kurulu tarafından değerlendirilecek olup, değerlendirme sonucu bildiri özetinde belirtilen “yazışmalardan sorumlu yazara” bildirilecektir. Kabul edilen bildirilerin özetleri, yazarlardan en az birinin kongreye kayıt yaptırmış olması koşuluyla, CD ile dağıtılacak olan dijital kongre kitabında basılacaktır.
   8. Bildiri özetinin içeriğinden ve dilinden yazar sorumludur. Bilim Kurulu bildiri özetinde düzeltme yapmayacaktır.
   9. Özetler yazar tarafından gönderildiği ve onaylandığı şekliyle basılacağı için tüm yazım hatalarından yazarlar sorumludur.
   10. Sunulan tüm araştırmalar, hayvan refahı, etik ve veri koruma ile ilgili uluslararası standartlara uygun olmalıdır.
   11. Gönderilen  özetin hangi sunum türünde (poster veya sözel) sunulacağı önceden belirtilmelidir. Bilimsel programın ve özetinizin içeriğine göre son karar, bilim kuruluna aittir.
   12. Yazarlar, en fazla 3 özet sunabilirler. Birlikte yazar olarak listelenecek özetlerin sayısı konusunda herhangi bir sınırlama yoktur.
   13. Kabul edilmiş her bir özet için bir kod atanacak ve kabul mektubu gönderilecektir. Özetleriniz ile ilgili tüm yazışmalarda özet numarasını belirtmeniz gerekmektedir.

Poster ve Sözel Sunum Hazırlama Kuralları

 1. Poster boyutları 70×100 cm ebatlarında hazırlanmalıdır. Bütün posterlerde Türkçe ve İngilizce özet bulunmalıdır.
 2. Yazılar 1 m uzaklıktan rahatça okunabilir büyüklükte olmalıdır. Bunun için; poster başlığının 65-75 punto, yazar isimlerinin, iletişim adresleri ve kurum adının 30-40 punto ve diğer bölümlerin 25-30 punto büyüklüğünde yazılması tavsiye edilir.
 3. Sözel sunum Power Point kullanarak yapılmalıdır.
 4. Sözel sunu süresi, 10 dakika sunum ve 5 dakika tartışma olmak üzere toplam 15 dakika ile sınırlıdır.
 5. Sözel sunumlar, sunumun yapılacağı saatten önce ilgili salondaki bilgisayarda hazır hale getirilmelidir.
 6. Kongrede sunumlar Türkçe veya İngilizce dilinde olacaktır. Konuşmalar her iki dile de simültane olarak tercüme edilecektir.

 

Bildiri gönderimi ile ilgili sorularınız için;

Araş. Gör. Doruk KAYNARCA
doruk.kaynarca@neu.edu.tr
Gsm: +90 533 847 42 00

DERLEME ŞEKLİNDEKİ BİLDİRİLER İÇİN ÖRNEK ÖZET

HACCP Uygulanabilirliği Zor Olan Bir Sistem Midir?

Beyza H. Ulusoy1*  Canan Hecer1

1Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı, Lefkoşa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti.

*Sorumlu yazar: kolayisim@gmail.com

HACCP, birçok ülkede uygulamaya konulan ve dünya çapında yaygınlaşan önemli bir gıda güvenliği sistemidir. Gıda güvenliği üzerine yapılan çalışmalar göstermektedir ki, işletmelerde HACCP sisteminin başarılı bir şekilde kurulumu yönetsel, organizasyonel ve teknik engellerin karmaşık bir karışımı olarak karşımıza çıkmaktadır. Önemli kaynaklar, teknik uzmanlar ve yönetim becerileri ile donatılmış büyük gıda şirketleri bile, HACCP sisteminin uygulanmasında sorunlarla karşı karşıya olabilir. Bu zorluklar ya da engeller ülkeden ülkeye veya iş sektöründen iş sektörü göre değişebilir. Çalışmalar neticesinde belirlenen tüm bu engeller için iç ve dış faktörler şeklinde gruplandırma yapılmıştır. Çalışanların ve yönetimin bilgi, tecrübe düzeyi, mevcut kaynakların kullanımı iç faktörlere örnek gösterilirken; resmi makamlar ya da sanayi bazında destek ve bilgi alışverişi dış faktörlere dahil edilmektedir.  Bu çalışmada, HACCP sisteminin küresel boyutta ve ülkemiz koşullarında uygulanması değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Gıda Güvenliği, HACCP, Gıda Sektörü, Kalite

ÖZGÜN ÇALIŞMA BİLDİRİLERİ İÇİN ÖRNEK ÖZET

Laktik Asit, Asetik Asit ve Sodyum Laktat ile Muamele Edilen Mekanik Olarak Ayrılmış Kanatlı Etlerinin Mikrobiyolojik Özelliklerinin Kıyaslanması

Canan Hecer1*                       Beyza H. Ulusoy1

1Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabili Dalı, Lefkoşa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti.

*Sorumlu yazar: canan.hecer@neu.edu.tr

Amaç

Kasaplık hayvanların kesilip temel parçalarının ayrılmasından sonra karkasın üzerinde sıkıca bağlanmış olarak kalan önemli miktarda et mevcuttur.Bu etler mekanik yollarla ayrılabilmektedir. Maalesef mekanik olarak ayırma işlemi sırasında oluşabilecek gıda güvenliği risklerine dair bilimsel kaynaklarda yer alan bilgiler mevcuttur. Aynı şekilde deneysel olarak planlanmış bu çalışmada da mikrobiyolojik yükün yüksek olduğu tespit edilmiştir. Bu çalışmanın amacı, organik asit uygulamaları ile mekanik olarak ayrılmış kanatlı eti dekontamisayonunu sağlamaktır.

Yöntem

Çalışmamız deneysel planı içinde, kanatlı göğüs kemikleri %0.5, %0.2 ve %0.3 laktik asit, %0.2 ve %0.3 asetik asit; %1 ve %2 sodyum laktat içinde 10 dakika bekletilmiştir ve sonrasında kemiksizleştirme işlemine geçilmiştir.Sonrasında örnekler paketlenip,  +4°C’de 4 gün boyunca depolanmıştır.

Bulgular

Mikrobiyolojik analiz sonuçlarına göre, Total aerobmezofil bakteri sayısında (TAMB) en yüksek düşüş %2 sodyum laktat uygulanmış gruplarda gözlemlenmiştir. Yaklaşık %15’lik bir düşüş meydana gelmiştir. E. colisayımları tüm organik asit uygulama gruplarında kontrol grubuna göre daha düşük düzeyde tespit edilmiştir (P<0.05).

Sonuç

Sonuç olarak; %0.2 LA, %0.3 LA, %1 SL ve %2 SL uygulamaları hem mikrobiyolojik dekontaminasyonu açısından hem de duyusal özellikleri açısından en başarılı uygulama grubu olarak belirlenmiştir. Deneysel olarak hazırlanmış mekanik olarak ayrılmış kanatlı eti gruplarının raf ömürleri uygulanan bu organik asit solüsyonları ile 1 gün uzatılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Mekanik Olarak Ayrılmış Et, Kanatlı Eti, Mikrobiyal Üreme, Et Mikrobiyolojisi, Asit Uygulaması

Kongreye Kalan Süre

2018/11/08 00:00:00

Önemli Tarihler

Bildiri Özet ve Tam Metin Gönderim Tarihi
15 Ekim 2018
2.Uluslararası Hayvansal Gıdalar Kongresi
08-11 Kasım 2018
Organizasyon Sekreteryası

Barlas İnanç

+90 533 889 77 27

info@foodanimalcongress2018.com

www.puzzletravel.com